Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

8.4.2020

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Soudal Oy

Yhteystiedot:
Teollisuustie 6
51200 Kangasniemi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Soudal Oy
Teollisuustie 6
51200 Kangasniemi
0201 980 610
asiakaspalvelu@joints.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakasrekistereihin kirjataan Soudal Oy:n asiakasyritysten yhteyshenkilöt, koulutuksiin osallistuneet henkilöt, uutiskirjeen tilanneet henkilöt sekä tiedot loppukäyttäjistä ja suunnittelijoista.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavin perustein

 • Asiakkuussuhde
 • Palvelusopimukset
 • Asiakkaan suostumus

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • Asiakkuussuhteen hoitaminen
 • Asiakasviestintä ja markkinointi
 • Asentajakorttien myöntäminen ja lähettäminen
 • Fire Range Management-palvelun ylläpitoo

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekistereihimme tallennetaan seuraavat henkilötiedot:

Yhteystiedot

 • Asiakkaan nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

Asiakastiedot

 • Asiakasnumero
 • Yrityksen yhteystiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen asiakaspalvelu@joints.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään, asiakkuusrekisteröinnin, koulutuksen tai käyttöehtojen hyväksynnän yhteydessä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, eikä Soudal Oy:n toimintaan liittyvien palveluiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kunnes asiakas itse ilmoittaa mahdollisista muutoksista.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Soudal Oy:n työntekijät. Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle (IT-tuki), jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

To Top